ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 

 

 


<<<Powrót<<<

PORADNIA

LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ

11-500 Giżycko ul. Wodociągowa 17

 Rejestracja

Tel.:874286772; 874287576; Fax: 874294050

 

REJESTRACJA ON-LINE


 

Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Świadczenia lekarza POZ udzielane są w godzinach podstawowej działalności POZ w godzinach 800 - 1800 z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy. Na terenach objętych działaniem mniejszych jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy dopuszcza się skrócenie godzin pracy pod warunkiem zapewnienia dostępu do innego miejsca udzielania świadczeń w godzinach 800 - 1800.

Poza godzinami podstawowej działalności POZ tj. w dni powszednie po godzinie 1800 do godziny 800 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy lekarz POZ gwarantuje swoim pacjentom dostęp do świadczeń w ramach nocnej i świątecznej ambula-toryjnej opieki lekarskiej.

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi świadczenia lekarza POZ mogą być udzielane również w warunkach domowych poprzez wizyty domowe. Wizyty domowe mogą być realizowane zarówno w godzinach pracy zakładu POZ, do którego złożona została deklaracja jak i po godzinach jego funkcjonowania. Wówczas potrzebę wizyty domowej należy zgłaszać do świadczeniodawcy zabezpieczającego godziny nocne oraz dni wolne od pracy. Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia świadczenia udzielane są przez zespoły ratownictwa medycznego.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia mogą być udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zarówno ambulatoryjnej jak i wyjazdowej, zawierająca numer telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni spe-cjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej, w tym wizyty domowej,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ wymienionych załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realiza-cji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna,
 • transportu sanitarnego w przypadkach potwierdzonej przez lekarza POZ konieczności przewiezienia pacjenta, znajdującego się na jego liście, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem. Podstawę wystawienia zlecenia transportu sanitarnego jest dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca świadczeniobiorcy korzystanie ze środków transportu publicznego; Zlecenie na przewóz wysta-wia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia oraz oceny stopnia niepełnosprawności pacjenta. Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub w pełni odpłatny. Zlece-nie na transport do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do lekarza dentysty - na pierwszą poradę - wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • transportu sanitarnego dalekiego:
  1. Świadczenie transportu ,,dalekiego" w POZ przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach prowa-dzonych przez świadczeniodawców POZ dla zakresu: świadczenia lekarza POZ, wyłącznie w następujących sytu-acjach:
   1. gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzy-skania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (domu świadczeniobiorcy). Transport ten jest realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;
   2. gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju a wypis ze szpitala następuje przed za-kończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju, oraz gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego POZ. Transport taki jest realizowany od granicy Polski do najbliż-szego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie;
   3. gdy, z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca musi korzystać ze świadczeń spe-cjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a najbliższy świadczeniodawca udzielający świadczeń we właściwym zakresie zlokalizowany jest w odległości powyżej 120 km. (tam i z powrotem) 3 i ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy - transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powro-tem;
   4. gdy, z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca musi korzystać z wysokospecjali-stycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we wła-ściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości powyżej 120 km (tam i z po-wrotem), a ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy - transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do Świadczeniodawcy wskazanego skiero-waniem na transport sanitarny i z powrotem. Przepis stosuje się odpowiednio dla procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistych finansowanych z budżetu Państwa realizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjali-stycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. zdrowia (Dz.U. Nr 267, poz. 2661, z późn.zm.).";
  2. Świadczenia transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ, które występują wówczas gdy odległość "tam i z po-wrotem" na jaką wykonywany jest transport przekracza 120 km. łącznie, wymagają zgody dyrektora oddziału wo-jewódzkiego funduszu.!!
  3. O wyrażenie zgody na udzielenie powyższego transportu "dalekiego" występuje w uzgodnieniu z lekarzem POZ pacjent lub jego opiekun prawny a nie lekarz rodzinny. Dane świadczeniobiorcy należy podać w sposób czy-telny włącznie z adresem zamieszkania, ponieważ odpowiedź oddziału funduszu jest wysyłana do pacjenta.Wzór wniosku o zlecenie transportu sanitarnego "dalekiego" określa załącznik nr 18 do zarządzenia nr 69/2007,
  4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnych lub szpitalnych do którego pacjent ma być przewieziony np. ze szpitala klinicznego w Warszawie.
  5. Lekarz POZ do którego pacjent wpisany jest na listę, w dolnej części wniosku potwierdza zasadność realizacji transportu sanitarnego, wskazując jednocześnie realizatora przewozu, co potwierdza własnym podpisem. W po-wyższym wniosku prosimy podać datę przewiezienia pacjenta.

   Równocześnie uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze (przed planowanym transportem pacjenta), dostar-czanie wniosków o zlecenie transportu sanitarnego "dalekiego" do oddziału Funduszu celem rozpatrzenia i wydania decyzji.
 • skierowania, w razie uzasadnionej potrzeby, na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagno-stycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypo-czynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych,
 • obowiązkowych szczepień ochronnych.

 

 
 Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.